Leveringsbetingelser - Beskrivelse

Leveringsbetingelser for el-leverance fra norsk elkraft Danmark A/S

Leveringsbetingelser for el-leverance fra Norsk Elkraft Danmark A/S

1.0 Generelle bestemmelser

Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Norsk Elkraft Danmark A/S (herefter omtalt som ”Selskabet') til Kunden. Selskabet har fuldmagt til at repræsentere Kunden overfor Energinet.dk og de lokale netselskaber. Kundens tilslutning til el-nettet sker gennem det lokale netselskab og efter dette selskabs bestemmelser. Aftalen mellem Selskabet og Kunden om el-leverance indgås på dansk og efter dansk ret. Skulle en Kunde bryde/ikke fuldføre en indgået aftale pålægges denne en bod, som udregnes som volumen i kontraktens restløbetid gange 5,5 øre/kWh, dog min. kr. 5.000. For Elkraft Fast kunder udregnes derudover en bod, hvis Selskabet står til at lide et tab. Boden udregnes som forskellen mellem den solgte pris og markedsprisen for kontraktens restløbetid. Kontraktlig binding ved en anden el-leverandør er for Kunden ikke gyldig årsag til at annullere aftalen indgået med Selskabet. Selskabet har altid mulighed for at ophøre som Kundens el-leverandør, hvis aftaler ikke overholdes.

2.0 Priser og betalingsbetingelser

Fakturering sker i danske kroner. Fakturaer fremsendes pr. e-mail. For udsendelse af papirfakturaer opkræves et gebyr på kr. 60,00. Selskabet er af Energinet.dk pålagt at opkræve balancegebyr, abonnementer, tariffer, skatter og afgifter. Der tillægges dansk moms til det fakturerede beløb.
Faktura fra Selskabet er påført oplysning om sidste rettidige indbetalingsdato, samt hvortil betaling skal ske. Kunden afregnes som udgangspunkt a conto forud pr. kvartal. Endelig afregning sker ud fra det faktiske målte el-forbrug på opgørelsen. Sker betaling ikke rettidigt udsender Selskabet en skriftlig betalingspåmindelse og er berettiget til at opkræve et rykkergebyr på kr. 250,00 samt morarenter svarende til 1,75 % pr. påbegyndt måned efter forfald. Udebliver betaling efter at betalingspåmindelsen er fremsendt overgives sagen til retslig inkasso efter 10 dage, jævnfør bekendtgørelsen på området. Dette vil betyde yderligere omkostninger for Kunden, og kan af Selskabet betragtes som et brud på kontrakten. Selskabet har ret til at regulere priser på grund af ændringer i regulatoriske forhold eller påbud fra offentlige myndigheder, som ligger uden for Selskabets kontrol. Ligeledes vil administrative betalinger, gebyrer med videre opkrævet af netselskaberne af Selskabet blive faktureret til Kunden.
Ved betalingsstandsning, konkurs mv. skal der foretages et slutopgør, og el-leverancen stopper med mindre boet stiller sikkerhed for fremtidig betaling. Udarbejdelsen af slutopgør pålægges en administrativ betaling på kr. 250,00 pr. måler. Selskabet forbeholder sig altid ret til at kreditvurdere Kunden, og eventuelt kræve indbetaling af et depositum, dog maksimalt et beløb svarende til to måneders betaling. Efterkommer Kunden ikke anmodningen om depositum kan Selskabet betragte dette som værende et brud på kontrakten.

2.1 Produktspecifikke leveringsbetingelser
Flex- og Grundkraftprodukter: Selskabet forbeholder sig ret til at efterregulere den a conto fakturerede pris på opgørelser. Elkraft Fast: Med mindre andet specifikt fremgår af aftalen, så forbeholder Selskabet sig retten til, hvis forbrugsprofilen ændrer sig væsentligt, at fakturere kunden det beløb som kundens forbrugsprofil måtte overstige 2,00 øre/kWh med.

2.2 Opsigelsesvarsel
I kontraktperioden er begge parter bundet af kontrakten. En eventuel opsigelse skal ske skriftligt med minimum 3 måneders varsel før udløb af kontraktperioden. Herefter kan kontrakten opsiges skriftligt med 6 måneders varsel til udløb af en måned. Overholdes disse varsler ikke vil Selskabet betragte det som et brud på kontrakten. Foretages der ikke en opsigelse af kontrakten - og en tilmelding til ny el-leverandør ved udløb af kontraktperiode - fortsætter el-leverancen automatisk.

3.0 Måledata og måleudstyr

Netselskabet er ansvarlig for måleudstyr - herunder aflæsning - og indestår for målingernes korrekthed. Kunden skal acceptere efterregulering af regningerne som følge af netselskabets korrektion af måledata. Kunden er forpligtet til at meddele Selskabet om fejl på måleudstyr eller mistanke herom. Betaling for det registrerede el-forbrug bliver opkrævet uanset om forbruget skyldes mangler eller fejl i Kundens installationer.

4.0 Leveringshindringer og force majeure

Selskabet er ikke ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser i nettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. Selskabet er endvidere ikke ansvarlig for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af Energinet.dk, netselskaberne eller den nordiske el-børs. Selskabet er fri for ethvert ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i denne aftale samt følgerne heraf, når opfyldelsen er blevet umuliggjort af begivenheder som ligger uden for Selskabet kontrol. Selskabet er ligeledes ansvarsfrit, hvis der indtræder force majeure, usædvanlige naturbegivenheder, krig, strejke eller lockout.

5.0 Ændringer i Kundens forbrug

Kunden er forpligtet til at meddele Selskabet, hvis Kundens forbrugsmønster ændres væsentligt. På Elkraft Fast yder Selskabet en volumenfleksibilitet på +/- 10 % af det aftalte årsforbrug. Ved mindre forbrug end volumenfleksibiliteten tillader er Selskabet berettiget til, at fakturere Kunden for det tab Selskabet måtte få som forskellen mellem forbruget og det indkøb Selskabet har foretaget på Kundens vegne. Ved højere forbrug end volumenfleksibiliteten tillader faktureres Kunden periodens spotpris + et tillæg på 3,50 øre pr. kWh.
På alle andre produkter yder Selskabet fuld volumenfleksibilitet.

6.0 Adresseændringer

Kontrakten med Selskabet følger Kunden. Kunden er forpligtet til skriftligt at informere Selskabet om adresseændringer med minimum fire ugers varsel, og informere¬ Selskabet om ny leveringsadresse samt nye aftagenumre. Informeres Selskabet ikke indenfor varslet kan det betragtes som et brud på kontrakten. Kunden bekræfter, at såfremt Kunden, med de i aftalen anførte informationer, ikke er registreret som disponent på den i kontrakten anførte leveringsadresse, må Selskabet pr. d.d. tilmelde og/eller tilføje Kunden som disponent hos netselskabet med de i kontrakten anførte informationer.

7.0 Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl, og for at administrationen kan godkende priser og beregninger i fremsendte tilbud.

Andre priser (ekskl. moms)

Genudsendelse/udskrift af fakturakopi 49,00 kr. pr. faktura.
Fakturarapport (Excelark) 1 stk. 1.250,00 kr.
Fakturarapport (Excelark) pr. år 5.000,00 kr.
Oprettelsesgebyr på afbetalingsordning 995,00 kr.
Lukkesager 1.000,00 kr.
Fogedforretning. Efter regning (faktiske omkostninger til foged, ekstern konsulent og evt. låsesmed) + 250,00 kr.