Leveringsbetingelser - Beskrivelse

Leveringsbetingelser for el-leverance fra Norsk Elkraft Danmark A/S

Vi ønsker, at Kunden skal opleve kunderelationen til os som værende tryg, enkel og personlig. Derfor bestræber vi os på at holde vores leveringsbetingelser overskuelige og opfordrer altid vores kunder til at læse dem, så grundlaget for samarbejdet er velkendt.

1.0 Generelle bestemmelser

Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Norsk Elkraft Danmark A/S (herefter omtalt som ”Selskabet') til Kunden. Ved indgåelsen af kontrakten (også omtalt som ”Aftale”) mellem Selskabet og Kunden gives Selskabet fuldmagt til at repræsentere Kunden i enhver henseende nødvendig for at sikre Selskabets leverance til Kunden. Kundens tilslutning til el-nettet sker via det lokale netselskab og efter dette selskabs bestemmelser.

2.0 Priser og betalingsbetingelser

Fakturaer sendes pr. e-mail. For udsendelse af papirfakturaer opkræves et gebyr på kr. 60,00. Selskabet er af Energinet.dk pålagt at opkræve balancegebyr, abonnementer, tariffer, skatter og andre afgifter, som tillægges fakturaen til Kunden. Fakturering sker i danske kroner, og der tillægges dansk moms til det fakturerede beløb. Kunden afregnes som udgangspunkt på Selskabets standardvilkår, der er a conto forud pr. kvartal med betalingsfrist 8 dage fra fakturadato. Endelig afregning sker ud fra det faktiske målte el-forbrug. Sker betaling ikke rettidigt udsender Selskabet en skriftlig betalingspåmindelse og er berettiget til at opkræve et rykkergebyr på kr. 250,00 samt morarenter svarende til 1,75 % pr. påbegyndt måned efter forfald. Udebliver betaling efter at betalingspåmindelsen er fremsendt, overgives sagen til retslig inkasso efter 10 dage, jævnfør bekendtgørelsen på området. Dette vil betyde yderligere omkostninger for Kunden, og kan af Selskabet betragtes som et misligholdelse af kontrakten. Enhver betalingsmisligholdelse vil således være væsentlig misligholdelse af kontrakten mellem Selskabet og Kunden, og Selskabet kan uden yderligere varsel ophæve kontrakten. Selskabet har ret til at regulere priser på grund af ændringer i regulatoriske forhold, påbud fra offentlige myndigheder og/eller korrektioner i andre eksterne forhold, som ligger uden for Selskabets kontrol. Ligeledes vil administrative betalinger, gebyrer med videre opkrævet for netselskaberne af Selskabet blive faktureret til Kunden. Ved betalingsstandsning, konkurs mv. skal der foretages et slutopgør, og el-leverancen stopper med mindre boet stiller sikkerhed for fremtidig betaling. Udarbejdelse af slutopgør pålægges en administrativ betaling på kr. 250,00 pr. måler.

3.0 Kreditvurdering

Selskabet har ret til at kreditvurdere Kunden, og kræve indbetaling af et depositum, dog maksimalt et beløb svarende til 3 måneders betaling. Efterkommer Kunden ikke anmodningen om depositum, kan Selskabet betragte dette som værende væsentlig misligholdelse af kontrakten mellem Selskabet og Kunden.

4.0 Opsigelsesvarsel

I kontraktperioden er begge parter bundet af kontrakten. En eventuel opsigelse skal ske skriftligt med minimum 3 måneders varsel før udløb af kontraktperioden som denne er anført i kontrakten mellem Selskabet og Kunden. Herefter kan kontrakten opsiges skriftligt med 6 måneders varsel til udløb af en måned. Overholdes disse varsler ikke, vil Selskabet betragte det som en misligholdelse af kontrakten. Foretages der ikke en opsigelse af kontrakten - og en tilmelding til ny el-leverandør ved udløb af kontraktperiode - fortsætter el-leverancen automatisk. Skulle en Kunde misligholde en indgået aftale, således denne ikke fuldføres til aftalte varsler om opsigelse, fastsættes Selskabets erstatning, som volumen (beregnes som et gennemsnit af seneste 6 måneder på tidspunktet for misligholdelsen) i kontraktens restløbetid gange 5,5 øre/kWh, dog min. kr. 5.000. For Elkraft Fast kunder udregnes derudover en bod, hvis Selskabet står til at lide et tab. Kontraktlig binding ved en anden el-leverandør er for Kunden ikke gyldig årsag til at annullere kontrakten indgået med Selskabet. Selskabet har mulighed for at afbryde el-leverancen til Kunden, i tilfælde af Kundens misligholdelse.

5.0 Produktspecifikke leveringsbetingelser

Kunder med forventet årsforbrug på over 1.000.000 kWh er forpligtet til skriftligt at meddele Selskabet, hvis Kundens kWh-forbrug ændrer sig mere end +/- 10 %. Manglende skriftlig meddelelse vil af Selskabet kunne betragtes som misligholdelse af kontrakten.

  5.1 Flex- og Grundkraftprodukter: Selskabet yder fuld volumenfleksibilitet. Selskabet har ret til at efterregulere den a conto fakturerede pris på opgørelser.
  5.2 Puljeprodukter (individuelt tilpassede produkter). Selskabet yder fuld volumenfleksibilitet.
  5.3.Elkraft Spot. Selskabet yder fuld volumenfleksibilitet.
  5.4. Elkraft Fast: Selskabet forbeholder sig retten til, hvis forbrugsprofilen ændrer sig væsentlig, at fakturere kunden det beløb, som kundens forbrugsprofil måtte overstige 2,00 øre/kWh med. Selskabet yder en volumenfleksibilitet på +/- 10 % af det aftalte årsforbrug, der fremgår af kontrakten. Ved mindre forbrug end volumenfleksibiliteten tillader, er Selskabet berettiget til at fakturere Kunden for det tab, Selskabet måtte få som forskellen mellem forbruget og den indkøbte kWh-volumen. Forbrug, der ligger højere end volumenfleksibiliteten, forbeholder Selskabet sig retten til at fakturere på baggrund af periodens spotpris + et tillæg på 3,50 øre pr. kWh.
  5.5. Grøn Strøm kan altid tilkøbes. Typisk vil det være vind- eller vandkraft produceret i Norden.
  5.6. ElkraftOverblik. Data der indlæses i dette monitoreringssystem er netselskabernes. Selskabet er ikke ansvarligt for eventuelle fejl eller mangler i data.

6.0 Måledata og måleudstyr

Netselskabet er ansvarlig for måleudstyr - herunder aflæsning - og indestår for målingernes korrekthed. Kunden skal acceptere efterregulering af regningerne som følge af netselskabets korrektion af måledata. Kunden er forpligtet til at meddele Selskabet om fejl på måleudstyr eller mistanke herom. Betaling for det registrerede el-forbrug bliver opkrævet, uanset om forbruget skyldes mangler eller fejl i Kundens installationer.

7.0 Leveringshindringer og force majeure

Selskabet er ikke ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser i nettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. Selskabet er endvidere ikke ansvarlig for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af Energinet.dk, netselskaberne eller den nordiske el-børs. Selskabet er fri for ethvert ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i denne aftale samt følgerne heraf, når opfyldelsen er blevet umuliggjort af begivenheder, som ligger uden for Selskabet kontrol. Selskabet er ligeledes ansvarsfrit, hvis der indtræder force majeure, usædvanlige naturbegivenheder, krig, strejke eller lockout. Under ingen omstændigheder i øvrigt (heller ikke i tilfælde af grov uagtsomhed), kan Selskabet gøres erstatningsansvarlige for indirekte tab hos Kunden herunder men ikke begrænset til tabt omsætning, tabt dækningsbidrag, tab af goodwill, tab af data eller øvrige indirekte tab.

8.0 Adresseændringer

Kontrakten med Selskabet følger Kunden. Kunden er forpligtet til skriftligt at informere Selskabet om adresseændringer med minimum fire ugers varsel og informere¬ Selskabet om ny leveringsadresse samt nye aftagenumre. Informeres Selskabet ikke indenfor varslet, kan det betragtes som misligholdelse af kontrakten. Kunden bekræfter, at såfremt Kunden med de i kontrakten anførte informationer ikke er registreret som disponent på den i kontrakten anførte leveringsadresse, må Selskabet pr. d.d. tilmelde og/eller tilføje Kunden som disponent hos netselskabet med de i kontrakten anførte informationer.

9.0 Værneting og lovvalg

Aftalerne med Kunden skal bedømmes og reguleres efter dansk ret. Eventuelle tvister mellem Selskabet og Kunden skal afgøres ved Selskabets værneting som aftalt værneting i første instans.

10.0 Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl, og for at administrationen kan godkende priser og beregninger i fremsendte tilbud.

Vi er glade for, at du har taget dig tid til at læse vores leveringsbetingelser. Har du spørgsmål til dem, så hører vi meget gerne fra dig.