FAQ – Hvad spørger kunder os om?

Økonomi


Hvorfor får jeg markedspris og netpris på samme faktura fra Norsk Elkraft?

Det gør du, fordi den strøm, du betaler for at få leveret til din adresse, går igennem forskellige udbydere. Fx driver og vedligeholder elnetselskabet det lokale elnet, mens Energinet.dk står for den del af nettet, der fører strøm (højspænding) på kryds og tværs af hele landet.

 

 • Tariffen til netselskabet er den del, dit lokale elnetselskab skal have.
 • Net- eller transmissionstariffen er til Energinet.dk for drift og vedligeholdelse af elnettet.
 • Systemtariffen går også til Energinet.dk og dækker omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet.
 • Balancetariffen for forbrug er igen til Energinet.dk. Den udgør en del af de samlede omkostninger til systemydelser og håndtering af balancemarkedet.

 

Oveni betaler du et abonnement til det lokale elnetselskab. Det er en fast pris hver måned.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har fået min faktura?

Tjek lige som det første, om fakturaen er røget i din spam-post. Er den ikke det, kan du skrive til afregning@norskelkraft.dk. Så tjekker vi, om din e-mailadresse er registreret korrekt hos os og vil selvfølgelig også sende dig en kopi af fakturaen. Får du faktura på EDI, anbefaler vi, at du kontakter din EDI-udbyder.

Hvad er EDI?

EDI er et elektronisk handelsformat, du kan bruge til at sende og modtage fakturaer i. Normalt sikrer en 3. partsleverandør, at behandlingen af filerne er korrekt under afsendelse og modtagelse.

Vi sørger for al den nødvendige information om selve betalingen – plus detaljerne bag beregningen af fakturagrundlaget.

 

Du kan få brug for at kontakte din 3. partsleverandør

Layoutet på en faktura i EDI er forskelligt for afsender og modtager. Du kan nemlig selv bestemme, hvordan fakturaen skal se ud, og hvilke informationer der skal med. Opdager du, at der mangler fx periode, reference, volumen eller målernummer, så kontakt din 3. partsleverandør for at få det med på den kommende faktura. Mangler der fortsat informationer, er vi klar til at hjælpe dig.

Hvordan skal jeg forstå faktura og leveringsbetingelser?

Norsk Elkraft Danmark A/S sørger for, at opkrævningerne fra de udbydere, der transporterer strøm til din adresse, bliver samlet i ét overblik.

Lær din faktura bedre at kende skridt for skridt:

 1. Specifikation for perioden: Den periode, du betaler for.
 2. PSO-tarif: Primært et tillæg til vedvarende energi og decentrale værker og til forskningsmidler og administration af disse.
 3. Balancetarif for forbrug: En omkostning til Energinet, der dækker omkostninger til indkøb af reserver (systemydelser), drift og vedligeholdelse.
 4. Transmissions nettarif: Energinets omkostninger til drift og vedligeholdelse af dels det overordnede elnet samt drift, dels af elforbindelserne til udlandet.
 5. Systemtarif: Omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet som fx reservekapacitet og systemdrift.
 6. Pris og tillæg: Din aftale har en pris og et tillæg pr. kWh
 7. Elafgift: Lovpligtig afgift til staten, som du også betaler eldistributionsbidrag og elspareafgift til. Afgifterne dækker det offentliges forpligtelser til bl.a. udvikling og forskning inden for energieffektivitet og miljøvenlighed.
 8. Abonnement: Det abonnement, du betaler for din elaftale med elnetselskabet i den angivne periode.
 9. Nettarif A/B/C/D-skabelon: Betaling til dit netselskab for drift og transport af el til din elmåler og vedligeholdelse af elnettet. Udregnet på baggrund af dit reelle forbrug og afstand til transformer.

 

Her er dine leveringsbetingelser – de er ens for alle:

Leveringsbetingelser for el-leverance fra Norsk Elkraft Danmark A/S

Vi ønsker, at Kunden skal opleve kunderelationen til os som værende tryg, enkel og personlig. Derfor bestræber vi os på at holde vores leveringsbetingelser overskuelige og opfordrer altid vores kunder til at læse dem, så grundlaget for samarbejdet er velkendt.

1.0 Generelle bestemmelser

Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Norsk Elkraft Danmark A/S (herefter omtalt som ”Selskabet’) til Kunden. Ved indgåelsen af kontrakten (også omtalt som ”Aftale”) mellem Selskabet og Kunden gives Selskabet fuldmagt til at repræsentere Kunden i enhver henseende nødvendig for at sikre Selskabets leverance til Kunden. Kundens tilslutning til el-nettet sker via det lokale netselskab og efter dette selskabs bestemmelser.

2.0 Priser og betalingsbetingelser

Fakturaer sendes pr. e-mail. For udsendelse af papirfakturaer opkræves et gebyr på kr. 60,00. Selskabet er af Energinet.dk pålagt at opkræve balancegebyr, abonnementer, tariffer, skatter og andre afgifter, som tillægges fakturaen til Kunden. Fakturering sker i danske kroner, og der tillægges dansk moms til det fakturerede beløb. Fremgår der ikke andre vilkår på kontrakten, så afregnes Kunden a conto forud pr. kvartal. Standardbetalingsfrist er 8 dage fra fakturadato. Endelig afregning sker ud fra det faktiske målte el-forbrug. Sker betaling ikke rettidigt udsender Selskabet en skriftlig betalingspåmindelse og er berettiget til at opkræve et rykkergebyr på kr. 250,00 samt morarenter svarende til 1,75 % pr. påbegyndt måned efter forfald. Udebliver betaling efter at betalingspåmindelsen er fremsendt, overgives sagen til retslig inkasso efter 10 dage, jævnfør bekendtgørelsen på området. Dette vil betyde yderligere omkostninger for Kunden, og kan af Selskabet betragtes som en misligholdelse af kontrakten. Enhver betalingsmisligholdelse vil således være væsentlig misligholdelse af kontrakten mellem Selskabet og Kunden, og Selskabet kan uden yderligere varsel ophæve kontrakten. Selskabet har ret til at regulere priser på grund af ændringer i regulatoriske forhold, påbud fra offentlige myndigheder og/eller korrektioner i andre eksterne forhold, som ligger uden for Selskabets kontrol. Ligeledes vil administrative betalinger, gebyrer med videre opkrævet for netselskaberne af Selskabet blive faktureret til Kunden. Ved betalingsstandsning, konkurs mv. skal der foretages et slutopgør, og el-leverancen stopper medmindre boet stiller sikkerhed for fremtidig betaling. Udarbejdelse af slutopgør pålægges en administrativ betaling på kr. 250,00 pr. måler.

3.0 Kreditvurdering

Selskabet har ret til at kræve indbetaling af et depositum, dog maksimalt et beløb svarende til 3 måneders betaling. Efterkommer Kunden ikke anmodningen om depositum, kan Selskabet betragte dette som værende væsentlig misligholdelse af kontrakten mellem Selskabet og Kunden.

4.0 Opsigelsesvarsel

I kontraktperioden er begge parter bundet af kontrakten. En eventuel opsigelse skal ske skriftligt med minimum 3 måneders varsel før udløb af kontraktperioden som denne er anført i kontrakten mellem Selskabet og Kunden. Herefter kan kontrakten opsiges skriftligt med 6 måneders varsel til udløb af en måned. Overholdes disse varsler ikke, vil Selskabet betragte det som en misligholdelse af kontrakten. Foretages der ikke en opsigelse af kontrakten – og en tilmelding til ny el-leverandør ved udløb af kontraktperiode – fortsætter el-leverancen automatisk. Skulle en Kunde misligholde en indgået aftale, således denne ikke fuldføres til aftalte varsler om opsigelse, fastsættes Selskabets erstatning, som volumen (beregnes som et gennemsnit af seneste 6 måneder på tidspunktet for misligholdelsen) i kontraktens restløbetid gange 5,5 øre/kWh, dog min. kr. 5.000. For kunder på Elkraft Fast udregnes derudover en bod, hvis Selskabet står til at lide et tab. Kontraktlig binding ved en anden el-leverandør er for Kunden ikke gyldig årsag til at annullere kontrakten indgået med Selskabet. Selskabet har mulighed for at afbryde el-leverancen til Kunden, i tilfælde af Kundens misligholdelse.

5.0 Produktspecifikke leveringsbetingelser

5.1 Elkraft Flex: Selskabet yder fuld volumenfleksibilitet på dette grønne produkt. Selskabet har ret til at efterregulere den a conto fakturerede pris på opgørelser.

5.2.Elkraft Spot. Selskabet yder fuld volumenfleksibilitet. Selskabets generelle balanceomkostninger tillægges dette produkt.

5.3.Elkraft Fast: Selskabet forbeholder sig ret til, at fakturere kunden det beløb, som kundens forbrugsprofil, på månedsbasis, måtte overstige 2,00 øre/kWh med. Selskabet yder en volumenfleksibilitet på +/- 10 % af det aftalte årsforbrug, der fremgår af kontrakten. Ved mindre forbrug end volumenfleksibiliteten tillader, er Selskabet berettiget til at fakturere Kunden for det tab, Selskabet måtte få som forskellen mellem forbruget og den indkøbte kWh-volumen. Forbrug, der ligger højere end volumenfleksibiliteten, forbeholder Selskabet sig retten til at fakturere på baggrund af periodens spotpris + et tillæg på 4,00 øre pr. kWh.

5.4. En aftalt volumen Grøn Strøm kan altid tilkøbes. Typisk vil det være vind- eller vandkraft. Aftalt dækningsbidrag tillægges Selskabets omkostninger ved indkøb.

5.5. EnergiWeb. Data der indlæses i dette monitoreringssystem er netselskabernes. Selskabet er ikke ansvarligt for eventuelle fejl eller mangler i data.  

Kunder med forventet årsforbrug på over 1.000.000 kWh er forpligtet til skriftligt at meddele Selskabet, hvis Kundens kWh-forbrug ændrer sig mere end +/- 10 %. Manglende skriftlig meddelelse vil af Selskabet kunne betragtes som misligholdelse af kontrakten.

Selskabet yder som udgangspunkt ikke volumenfleksibilitet på andre produkter end de i 5.1, 5.2 og 5.3 nævnte.

6.0 Måledata og måleudstyr

Netselskabet er ansvarlig for måleudstyr – herunder aflæsning – og indestår for målingernes korrekthed. Kunden skal acceptere efterregulering af regningerne som følge af netselskabets korrektion af måledata. Kunden er forpligtet til at meddele Selskabet om fejl på måleudstyr eller mistanke herom. Betaling for det registrerede el-forbrug bliver opkrævet, uanset om forbruget skyldes mangler eller fejl i Kundens installationer.

7.0 Leveringshindringer og force majeure

Selskabet er ikke ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser i nettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. Selskabet er endvidere ikke ansvarlig for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af Energinet.dk, netselskaberne eller den nordiske el-børs. Selskabet er fri for ethvert ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i denne aftale samt følgerne heraf, når opfyldelsen er blevet umuliggjort af begivenheder, som ligger uden for Selskabet kontrol. Selskabet er ligeledes ansvarsfrit, hvis der indtræder force majeure, usædvanlige naturbegivenheder, krig, strejke eller lockout. Under ingen omstændigheder i øvrigt (heller ikke i tilfælde af grov uagtsomhed), kan Selskabet gøres erstatningsansvarlige for indirekte tab hos Kunden herunder men ikke begrænset til tabt omsætning, tabt dækningsbidrag, tab af goodwill, tab af data eller øvrige indirekte tab.

8.0 Adresseændringer

Kontrakten med Selskabet følger Kunden. Kunden er forpligtet til skriftligt at informere Selskabet om adresseændringer med minimum fire ugers varsel og informere­ Selskabet om ny leveringsadresse samt nye aftagenumre. Informeres Selskabet ikke indenfor varslet, kan det betragtes som misligholdelse af kontrakten. Kunden bekræfter, at såfremt Kunden med de i kontrakten anførte informationer ikke er registreret som disponent på den i kontrakten anførte leveringsadresse, må Selskabet pr. d.d. tilmelde og/eller tilføje Kunden som disponent hos netselskabet med de i kontrakten anførte informationer.

9.0 Værneting og lovvalg

Aftalerne med Kunden skal bedømmes og reguleres efter dansk ret. Eventuelle tvister mellem Selskabet og Kunden skal afgøres ved Selskabets værneting som aftalt værneting i første instans.

10.0 Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl, og for at administrationen kan godkende priser og beregninger i fremsendte tilbud.

 

Vi er glade for, at du har taget dig tid til at læse vores leveringsbetingelser. Har du spørgsmål til dem, så hører vi meget gerne fra dig.

Hvordan får jeg udbetalt et tilgodehavende hos jer?

Det er nemt! Skriv til afregning@norskelkraft.dk, hvor du refererer til kundenummer, navn eller faktura. Fortæl også, hvilket kontonummer pengene skal sættes ind på. Så klarer vi resten.

Hvad er Leverandørservice – og er det noget for min virksomhed?

Leverandørservice er et tilbud til virksomheder, der gerne vil automatisere deres tilbagevendende betalinger fra erhvervskunder.

Tilmeld dig nemt og hurtigt lige her.

 

Hvad er en timeaflæst måler?

Det er en måler, som automatisk aflæser og afregner dit elforbrug. Ser forbruget på fakturaen ikke ud til at være korrekt, er du forpligtet til at indberette det.

Hvordan er virksomhedens elforbrug estimeret?

Dit forventede elforbrug er beregnet ud fra, hvad forbruget historisk set har ligget på. Det er ud fra den viden, at Netselskaberne fastlægger din aktuelle nettarif og prisen på den.

Generelt


Hvordan ændrer jeg vores kontaktoplysninger?

Det gør du ved at sende en mail med ændringerne til kundeservice@norskelkraft.dk. Så sørger vi for at opdatere fx organisationsnummer, firmanavn, fakturaadresse, kontaktperson eller lignende i vores system.

Hvordan kan jeg opsige eller tilmelde en måler?
 • Sådan opsiger du en måler eller aftale, hvis du flytter: Send en mail tilkundeservice@norskelkraft.dk, hvor du skriver flyttedatoen. Giver du os besked senest fem dage, før du flytter, sørger vi for alt det praktiske. Flytter du til nye lokaler, har vi også brug for aftagenummer, målernummer og nye adresse.
 • Sådan tilmelder du en måler: Send en mail tilkundeservice@norskelkraft.dk med aftagenummer, målernummer, dato for overtagelse og måleradresse. Så ordner vi resten – også selvom du ikke allerede er kunde.
Hvad er Energiweb, og hvad kan jeg bruge det til?

Det er et energiopfølgningssystem (EOS), som indeholder dit forbrug time for time. Systemet er meget velegnet, hvis du planlægger energibesparende og miljøfremmende tiltag. Ønsker du en brugervejledning, kan du sende en mail til kundeservice@norskelkraft.dk. Så får du adgang til dine målere, hvor du nemt kan få rapporter over forbruget.

Skal jeg sende informationer om den nye indflytter?

Når du flytter, har vi brug for at vide det senest fem hverdage før. Skal vi undgå at afmelde din måler hos Netselskabet, hvor du risikerer at betale et lukkegebyr, skal vi også vide, hvem der overtager måleren. Når den nye abonnent godkender datoen for overtagelse og indflytning, kører resten på skinner.

Hvordan kan jeg få oversigt over forbruget på mine målere?

Ved at logge ind på EnergiWeb får du oversigt over alt strømforbrug på dine målepunkter hos Elkraft. Ved første login skal du trykke på “opret adgangskode”. Find en faktura fra os og udfyld kundenummer og målepunkts-id (står på bagsiden), samt din e-mailadresse. Log ind ved at skrive det kundenummer og adgangskode, du har fået tilsendt på mail. Du kan også sende en forespørgsel til kundeservice, så sender vi dig en forbrugsrapport for den periode, du ønsker.

Hvordan reguleres elprisen?

Det kommer helt an på, hvilken aftale du har med os. Har du et forvaltningsprodukt, vil prisen kunne reguleres over året, mens spotprisaftaler følger markedsprisen og afregnes efter målerens forbrug. En aftale om fastpris giver dig samme pris i hele aftaleperioden. Det kan du læse meget mere om under Strømprodukter.

Close

  Udfyld formularen og en af ​​vores rådgivere kontakter dig.