FAQ – Hvad spørger kunder os om?

Økonomi


Hvorfor får jeg markedspris og netpris på samme faktura fra Norsk Elkraft?

Det gør du, fordi den strøm, du betaler for at få leveret til din adresse, går igennem forskellige udbydere. Fx driver og vedligeholder elnetselskabet det lokale elnet, mens Energinet.dk står for den del af nettet, der fører strøm (højspænding) på kryds og tværs af hele landet.

 

 • Tariffen til netselskabet er den del, dit lokale elnetselskab skal have.
 • Net- eller transmissionstariffen er til Energinet.dk for drift og vedligeholdelse af elnettet.
 • Systemtariffen går også til Energinet.dk og dækker omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet.
 • Balancetariffen for forbrug er igen til Energinet.dk. Den udgør en del af de samlede omkostninger til systemydelser og håndtering af balancemarkedet.

 

Oveni betaler du et abonnement til det lokale elnetselskab. Det er en fast pris hver måned.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har fået min faktura?

Tjek lige som det første, om fakturaen er røget i din spam-post. Er den ikke det, kan du skrive til afregning@norskelkraft.dk. Så tjekker vi, om din e-mailadresse er registreret korrekt hos os og vil selvfølgelig også sende dig en kopi af fakturaen. Får du faktura på EDI, anbefaler vi, at du kontakter din EDI-udbyder.

Hvad er EDI?

EDI er et elektronisk handelsformat, du kan bruge til at sende og modtage fakturaer i. Normalt sikrer en 3. partsleverandør, at behandlingen af filerne er korrekt under afsendelse og modtagelse.

Vi sørger for al den nødvendige information om selve betalingen – plus detaljerne bag beregningen af fakturagrundlaget.

 

Du kan få brug for at kontakte din 3. partsleverandør

Layoutet på en faktura i EDI er forskelligt for afsender og modtager. Du kan nemlig selv bestemme, hvordan fakturaen skal se ud, og hvilke informationer der skal med. Opdager du, at der mangler fx periode, reference, volumen eller målernummer, så kontakt din 3. partsleverandør for at få det med på den kommende faktura. Mangler der fortsat informationer, er vi klar til at hjælpe dig.

Hvordan skal jeg forstå faktura og leveringsbetingelser?

Norsk Elkraft Danmark A/S sørger for, at opkrævningerne fra de udbydere, der transporterer strøm til din adresse, bliver samlet i ét overblik.

Lær din faktura bedre at kende skridt for skridt:

 1. Specifikation for perioden: Den periode, du betaler for.
 2. PSO-tarif: Primært et tillæg til vedvarende energi og decentrale værker og til forskningsmidler og administration af disse.
 3. Balancetarif for forbrug: En omkostning til Energinet, der dækker omkostninger til indkøb af reserver (systemydelser), drift og vedligeholdelse.
 4. Transmissions nettarif: Energinets omkostninger til drift og vedligeholdelse af dels det overordnede elnet samt drift, dels af elforbindelserne til udlandet.
 5. Systemtarif: Omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet som fx reservekapacitet og systemdrift.
 6. Pris og tillæg: Din aftale har en pris og et tillæg pr. kWh
 7. Elafgift: Lovpligtig afgift til staten, som du også betaler eldistributionsbidrag og elspareafgift til. Afgifterne dækker det offentliges forpligtelser til bl.a. udvikling og forskning inden for energieffektivitet og miljøvenlighed.
 8. Abonnement: Det abonnement, du betaler for din elaftale med elnetselskabet i den angivne periode.
 9. Nettarif A/B/C/D-skabelon: Betaling til dit netselskab for drift og transport af el til din elmåler og vedligeholdelse af elnettet. Udregnet på baggrund af dit reelle forbrug og afstand til transformer.

 

Her er dine leveringsbetingelser – de er ens for alle:

Norsk Elkraft Danmark A/S’ leveringsbetingelser

Vi ønsker, at Kunden skal opleve kunderelationen til os som værende tryg, enkel og personlig. Derfor bestræber vi os på at holde vores leveringsbetingelser overskuelige og opfordrer altid vores kunder til at læse dem, så grundlaget for samarbejdet er velkendt.

1.0 Generelle bestemmelser

Disse leveringsbetingelser gælder for alle kontrakter om el-leverancer, serviceydelser og produkter mellem Norsk Elkraft Danmark A/S (herefter omtalt som ”Selskabet’) og Kunden. Leveringsbetingelserne er en integreret del af kontrakten mellem Selskabet og Kunden. Ved indgåelsen af kontrakt mellem Selskabet og Kunden gives Selskabet fuldmagt til at repræsentere Kunden i enhver henseende, der er nødvendig for at sikre Selskabets leverance til Kunden. Kundens tilslutning til el-nettet sker via det lokale netselskab og efter dette selskabs bestemmelser.

2.0 Priser og betalingsbetingelser

2.1. El-aftaler inkl. tilkøb hertil: Kunden afregnes som udgangspunkt a conto forud og endelig afregning sker ud fra det faktiske målte el-forbrug.

2.2. Elkraft Overskudsproduktion: Selskabet krediterer Kunden løbende, og i henhold til kontrakten, for eventuel overskudsproduktion, som Selskabet har aftaget.

2.3. EnergiTjek og Energisyn: Kunden afregnes efter fremsendt rapport.

 

Fakturaer sendes pr. e-mail. For udsendelse af papirfakturaer opkræves et gebyr på kr. 60,00. Selskabet er af Energinet.dk pålagt at opkræve balancegebyr, abonnementer, tariffer, skatter og andre afgifter, som tillægges fakturaen til Kunden. Fakturering sker i danske kroner, og der tillægges dansk moms til det fakturerede beløb. Betalingsfrist er 8 dage fra fakturadato. Sker betaling ikke rettidigt udsender Selskabet en skriftlig betalingspåmindelse og er berettiget til at opkræve et rykkergebyr på kr. 250,00 samt morarenter svarende til 1,75 % pr. påbegyndt måned efter forfald. Udebliver betaling efter at betalingspåmindelsen er fremsendt, overgives sagen til retslig inkasso efter 10 dage, hvilket vil betyde yderligere omkostninger for Kunden. Enhver betalingsmisligholdelse udgør væsentlig misligholdelse af kontrakten mellem Selskabet og Kunden, og Selskabet kan uden yderligere varsel ophæve kontrakten som følge heraf. Selskabet har ret til at regulere priser på grund af ændringer i regulatoriske forhold, påbud fra offentlige myndigheder og/eller korrektioner i andre eksterne forhold, som ligger uden for Selskabets kontrol. Ligeledes vil administrative betalinger, gebyrer mv. opkrævet for netselskaberne af Selskabet blive viderefaktureret til Kunden. Ved Kundens betalingsstandsning, konkurs mv. foretages et slutopgør, og el-leverancen stopper medmindre boet stiller sikkerhed for fremtidig betaling. Udarbejdelse af slutopgør pålægges en administrativ betaling på kr. 250,00 pr. måler.

3.0 Kreditvurdering

Selskabet har ret til at kræve indbetaling af et depositum, dog maksimalt et beløb svarende til 3 måneders betaling ved el-aftaler og 25 % af prisen ved andre produkter. Efterkommer Kunden ikke anmodningen om depositum, udgør dette en væsentlig misligholdelse af kontrakten mellem Selskabet og Kunden.  Selskabet kan uden yderligere varsel ophæve kontrakten som følge heraf.

4.0 Opsigelsesvarsel

4.1. For alle El-aftaler inkl. tilkøb hertil: I kontraktperioden er begge parter bundet af kontrakten. En eventuel opsigelse skal ske skriftligt med minimum 3 måneders varsel før udløb af kontraktperioden som denne er anført i kontrakten mellem Selskabet og Kunden. Herefter kan kontrakten opsiges skriftligt med 6 måneders varsel til udløb af en måned. Foretages der ikke en opsigelse af kontrakten – og en tilmelding til ny el-leverandør ved udløb af kontraktperiode – fortsætter el-leverancen automatisk.

4.2. EnergiTjek: I kontraktperioden er begge parter bundet af kontrakten. En eventuel opsigelse kan ske skriftligt med 3 måneders varsel efter fremsendelse af seneste EnergiTjek rapport.

5.0 Produktspecifikke leveringsbetingelser

5.1 Elkraft Flex: Selskabet yder fuld volumenfleksibilitet på dette grønne produkt. Selskabet har ret til at efterregulere den a conto fakturerede pris på opgørelser.

5.2.Elkraft Spot: Selskabet yder fuld volumenfleksibilitet. Selskabets generelle balanceomkostninger tillægges dette produkt.

5.3.Elkraft Fast: Selskabet forbeholder sig ret til at fakturere kunden det beløb, som kundens forbrugsprofil på månedsbasis måtte overstige 2,00 øre/kWh. Selskabet yder en volumenfleksibilitet på +/- 10 % af det aftalte årsforbrug, der fremgår af kontrakten. Ved mindre forbrug end volumenfleksibiliteten tillader, er Selskabet berettiget til at fakturere Kunden for det tab, Selskabet måtte få som forskellen mellem forbruget og den indkøbte kWh-volumen. Forbrug, der ligger højere end volumenfleksibiliteten, forbeholder Selskabet sig retten til at fakturere på baggrund af periodens spotpris + et tillæg på 4,00 øre pr. kWh.

Selskabet yder ikke volumenfleksibilitet på andre produkter end de i 5.1, 5.2 og 5.3 nævnte.

5.4. Grøn Strøm kan altid tilkøbes. Typisk vil det være vind- eller vandkraft. Aftalt dækningsbidrag tillægges Selskabets omkostninger ved indkøb.

5.5. En Finansiel Sikring er et selvstændigt produkt. Der ydes ingen volumenfleksibilitet.

5.6. EnergiWeb: Data, der indlæses i dette monitoreringssystem, tilhører netselskaberne. Selskabet er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i data.

5.7. Elkraft Overskudsproduktion: Ved kontrakt om Selskabets køb af Kundens overskudsproduktion forpligter Kunden sig til samtidig at have gældende kontrakt om levering af el fra Selskabet.

 

Kunder med forventet årsforbrug på over 1.000.000 kWh er forpligtet til skriftligt at meddele Selskabet, hvis Kundens kWh-forbrug ændrer sig mere end +/- 10 %. Manglende skriftlig meddelelse vil af Selskabet kunne betragtes som misligholdelse af kontrakten.

6.0 Misligholdelse

Væsentlig misligholder en af parterne en indgået kontrakt, har den anden part ret til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning. Kunden har ikke ret til erstatning ved Selskabets misligholdelse af kontrakten.

Selskabet har ved Kundens misligholdelse ret til erstatning efter dansk rets almindelige regler. For kontrakter om el-leverancer samt tilkøb hertil fastsættes erstatningen som volumen (beregnes som et gennemsnit af seneste 6 måneder på tidspunktet for misligholdelsen) i kontraktens restløbetid gange 5,5 øre/kWh, dog min. kr. 5.000. For kunder på Elkraft Fast udregnes derudover en bod, hvis Selskabet står til at lide et tab. Kontraktlig binding ved en anden el-leverandør er for Kunden ikke gyldig årsag til at ophæve kontrakten med Selskabet. Selskabet har desuden ret til at afbryde el-leverancen til Kunden i tilfælde af Kundens misligholdelse.

7.0 Måledata og måleudstyr

Netselskabet er ansvarlig for måleudstyr – herunder aflæsning – og indestår for målingernes korrekthed. Kunden accepterer efterregulering af regningerne som følge af netselskabets korrektion af måledata. Kunden er forpligtet til at meddele Selskabet om fejl på måleudstyr eller mistanke herom. Betaling for det registrerede el-forbrug bliver opkrævet, uanset om forbruget skyldes mangler eller fejl i Kundens installationer.

8.0 Ansvarsbegrænsning og force majeure

Selskabet er ikke ansvarligt for skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser i nettet, ej heller for el-leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. Selskabet er endvidere ikke ansvarligt for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af Energinet.dk, netselskaberne eller den nordiske el-børs. Selskabet er fri for ethvert ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i kontrakten samt følgerne heraf, når opfyldelsen er blevet umuliggjort af begivenheder, som ligger uden for Selskabet kontrol. Selskabet er ligeledes ansvarsfrit, hvis der indtræder force majeure, herunder, men ikke begrænset til, usædvanlige naturbegivenheder, krig, strejke eller lockout. Under ingen omstændigheder i øvrigt (heller ikke i tilfælde af grov uagtsomhed), kan Selskabet gøres erstatningsansvarlige for indirekte tab hos Kunden herunder men ikke begrænset til tabt omsætning, tabt dækningsbidrag, tab af goodwill, tab af data eller øvrige indirekte tab.

9.0 Adresseændringer

Kontrakten med Selskabet følger Kunden. Kunden er forpligtet til skriftligt at informere Selskabet om adresseændringer med minimum fire ugers varsel og informere­ Selskabet om ny leveringsadresse samt nye aftagenumre. Informeres Selskabet ikke indenfor varslet, kan det betragtes som misligholdelse af kontrakten. Kunden bekræfter, at såfremt Kunden med de i kontrakten anførte informationer ikke er registreret som disponent på den i kontrakten anførte leveringsadresse, må Selskabet tilmelde og/eller tilføje Kunden som disponent hos netselskabet med de i kontrakten anførte informationer.

10.0 Værneting og lovvalg

Aftalerne med Kunden skal bedømmes og reguleres efter dansk ret. Eventuelle tvister mellem Selskabet og Kunden skal afgøres ved Selskabets værneting som aftalt værneting i første instans.

11.0 Salg til forbrugere

Vilkår i disse leveringsbetingelser gælder ikke over for forbrugere i det omfang præceptiv lovgivning bevirker, at det enkelte vilkår ikke kan gøres gældende over for forbrugeren. Hvis dette er tilfældet, finder gældende lovgivning anvendelse.

12.0 Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl, og for at administrationen kan godkende priser og beregninger i fremsendte tilbud.

 

Vi er glade for, at du har taget dig tid til at læse vores leveringsbetingelser. Har du spørgsmål til dem, så hører vi meget gerne fra dig.

Hvordan får jeg udbetalt et tilgodehavende hos jer?

Det er nemt! Skriv til afregning@norskelkraft.dk, hvor du refererer til kundenummer, navn eller faktura. Fortæl også, hvilket kontonummer pengene skal sættes ind på. Så klarer vi resten.

Hvad er Leverandørservice – og er det noget for min virksomhed?

Leverandørservice er et tilbud til virksomheder, der gerne vil automatisere deres tilbagevendende betalinger fra erhvervskunder.

Tilmeld dig nemt og hurtigt lige her.

 

Hvad er en timeaflæst måler?

Det er en måler, som automatisk aflæser og afregner dit elforbrug. Ser forbruget på fakturaen ikke ud til at være korrekt, er du forpligtet til at indberette det.

Hvordan er virksomhedens elforbrug estimeret?

Dit forventede elforbrug er beregnet ud fra, hvad forbruget historisk set har ligget på. Det er ud fra den viden, at Netselskaberne fastlægger din aktuelle nettarif og prisen på den.

Hvordan reguleres elprisen og gebyrliste?

Det kommer helt an på, hvilken aftale du har med os. Har du et forvaltningsprodukt, vil prisen kunne reguleres over året, mens spotprisaftaler følger markedsprisen og afregnes efter målerens forbrug. En aftale om fastpris giver dig samme pris i hele aftaleperioden. Det kan du læse meget mere om under Strømprodukter.

 

Prisark Gebyr (ekskl. moms)
Administrationsbidrag: 20 kr. pr. måned pr. elmåler
Faktureringsbidrag: 25 kr. pr. måned pr. elmåler
Udsendelse af papirfaktura: 60 kr. pr. faktura, der udsendes
Genudsendelse/udskrift af fakturakopi: 49 kr. pr. faktura
Udarbejdelse af slutopgør: 250,00 kr. pr. måler 
EnergiWeb: 30 kr. pr. måned pr. elmåler 
Fakturarapport (Excelark): 1 stk. 1.250 kr pr. faktura
Fakturarapport (Excelark): 12 stk. pr. år 5.000 kr. på årsbasis
Oprettelsesgebyr på afbetalingsordning: 995 kr.
Betaling fra udenlandsk bank, viderfaktureres bankgebyr: 50 kr.
Rykkergebyr, hvis kunden ikke betaler rettidigt: 250,00 kr. pr. rykker
Morarenter, hvis kunden ikke betaler rettidigt: 1,75% pr. måned efter forfald
Lukkebesøg: 1.000 kr.
Genåbning: 1.000 kr. (uden for normal arbejdstid): 2.500 kr.
Fogedforretning: 2.500 kr.
Bod for kunden, hvis kunden ikke fulføre en indgået aftale: 5,5 øre/kWh, dog min. 5.000,00 kr. 

Priserne er gældende pr. 2023

 

Generelt


Hvordan ændrer jeg vores kontaktoplysninger?

Det gør du ved at sende en mail med ændringerne til kundeservice@norskelkraft.dk. Så sørger vi for at opdatere fx organisationsnummer, firmanavn, fakturaadresse, kontaktperson eller lignende i vores system.

Hvordan kan jeg opsige eller tilmelde en måler? Kan jeg indefryse mine energiudgifter?

Opsige eller tilmelding af en måler

 • Sådan opsiger du en måler eller aftale, hvis du flytter: Send en mail tilkundeservice@norskelkraft.dk, hvor du skriver flyttedatoen. Giver du os besked senest fem dage, før du flytter, sørger vi for alt det praktiske. Flytter du til nye lokaler, har vi også brug for aftagenummer, målernummer og nye adresse.
 • Sådan tilmelder du en måler: Send en mail til kundeservice@norskelkraft.dk med aftagenummer, målernummer, dato for overtagelse og måleradresse. Så ordner vi resten – også selvom du ikke allerede er kunde.

 

Indefrysning af energiudgifter

I hvilken periode kan jeg indefryse energiudgifter over prisloftet?

Fra 1. November 2022 og frem til 31.oktober 2023 er det muligt, at få indefrosset den del af regningen for elektricitet, hvis den gennemsnitlige pris pr. kWh ekskl. moms og afgifter overstiger 80 øre/kWh. Send en mail til kundeservice@norskelkraft.dk med Navn, Adresse, CVR/CPR nr., mail, telefon nr., aftagenummer samt målernummer. Så ordner vi resten.

Hvad skal jeg betale i rente for indefrysningen?

I den lov der er vedtaget af Folketinget, fremgår det, at private forbrugere skal betale en årlig rente på 2 %. Virksomheder skal betale 4,4 % i rente om året. Renten beregnes fra forfaldsdatoen for den regning, hvor en andel er indefrosset. Renterne tilskrives bagudrettet, første gang d. 31. oktober 2023 og herefter månedligt i de 12 efterfølgende måneder.

Skal jeg betale gebyr for at være tilmeldt indefrysningsordningen?

Norsk Elkraft Danmark A/S opkræver gebyr til at dække de faktiske omkostninger til indefrysningsordningen.

Tilmelding til ordningen koster et oprettelsesgebyr på 495,00 kr. Efterfølgende koster det 100 kr. pr. måned. Vælger du at afmelde ordningen, vil du blive opkrævet de resterende månedlige gebyrer fra afmeldingstidspunktet frem til den 31. oktober 2024. Der opkræves ikke noget fast månedligt gebyr i afdragsperioden fra 1. november 2024.

Såfremt de månedlige gebyrer stiger, gives 3 måneders varsel på din månedlige faktura.

Alle ovenstående gebyrer er momsfri.

Hvordan beregnes prisloftet?

NED beregner prisloftet i forbindelse med hver månedsfakturering. På hver faktura beregnes den gennemsnitlige elpris eksklusive afgifter, tariffer og moms. Herefter kan indefrysningsbeløbet blive beregnet som antal kWh * den gennemsnitlig elpris fratrukket prisloftet på 80 øre pr. kWh.

Eksempel på indefrysning af elregning, med md. Forbrug på 100 kwh

Faktisk gennemsnitspris   El                           1,80 * 100 kwh = 180,00 kr.
Prisloft El  (beløb til indefrysning)                  -0,80 * 100 kwh =  -80,00 kr.
Tariffer og afgifter                                            3,10 * 100 kwh = 310,00 kr.

Samlet elregning efter indefrysning (1,8-0,80+3,10)* 100 kwh = 410,00 kr.

Hvordan kan jeg afvikle min indefrosne saldo?

Du kan altid afmelde dig indefrysningsordningen. Herefter vil NED opgøres saldoen og bede sig vælge hvordan du ønsker at afvikle den. Du kan enten afdrage det fulde beløb med det samme, alternativt beslutte at afdrage i 48 rater efter den 31. oktober 2024. Hvis du beslutter dig for at vente og afdrage i rater, vil saldoen blive pålignet rente frem til den er fuldt afviklet.

Selv hvis du i første omgang beslutter dig for at vente, kan du altid på et senere tidspunkt beslutte dig for at afvikle det fulde beløb i et afdrag.

Hvad sker der hvis jeg ikke betaler mine afdrag?

Betaler du ikke dine afdrag har du misligholdt indefrysningsaftalen. Ved manglende betaling rykker NED dig for betalingen. Har du ikke betalt efter to rykkere, skal NED overdrage saldoen til Gældsstyrelsen, der herefter vil inddrive gælden på vegne af Erhvervsstyrelsen.

Hvad sker der med saldoen hvis jeg flytter eller skifter elleverandør?

NED skal ved fraflytning eller leverandørskifte opgøre saldoen. Ved fraflytning kan vi træffe aftale om ordningen videreføres på den nye adresse. Ønsker du ikke at videreføre aftalen, eller skifter du leverandør, skal du tage stilling til om du vil straks vil indfri saldoen, eller om den skal afdrages over 4 år efter den 31. oktober 2024.

Hvad er Energiweb, og hvad kan jeg bruge det til?

Det er et energiopfølgningssystem (EOS), som indeholder dit forbrug time for time. Systemet er meget velegnet, hvis du planlægger energibesparende og miljøfremmende tiltag. Ønsker du en brugervejledning, kan du sende en mail til kundeservice@norskelkraft.dk. Så får du adgang til dine målere, hvor du nemt kan få rapporter over forbruget.

Skal jeg sende informationer om den nye indflytter?

Når du flytter, har vi brug for at vide det senest fem hverdage før. Skal vi undgå at afmelde din måler hos Netselskabet, hvor du risikerer at betale et lukkegebyr, skal vi også vide, hvem der overtager måleren. Når den nye abonnent godkender datoen for overtagelse og indflytning, kører resten på skinner.

Hvordan kan jeg få oversigt over forbruget på mine målere?

Ved at logge ind på EnergiWeb får du oversigt over alt strømforbrug på dine målepunkter hos Elkraft. Ved første login skal du trykke på “opret adgangskode”. Find en faktura fra os og udfyld kundenummer og målepunkts-id (står på bagsiden), samt din e-mailadresse. Log ind ved at skrive det kundenummer og adgangskode, du har fået tilsendt på mail. Du kan også sende en forespørgsel til kundeservice, så sender vi dig en forbrugsrapport for den periode, du ønsker.

Close

  Fyll inn skjemaet, så vil en av våre rådgivere kontakte deg.